• KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NIDZICY

  • Ochrona danych osobowych

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica

   2. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym ikwasniewska.oda@wp.pll w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

   • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
   • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

    

   4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

   • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

    

   5. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

   6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

   • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

    

   7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:

   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

    

   10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie