• Deklaracja dostępności

    

   Deklaracja dostępności strony internetowej

   Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

   ul. 1. Maja 42  13-100 Nidzica

    

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy.

   • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-02
   • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):

         [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności

           [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne

           [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści

           [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka

           [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

   Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

   Google Chrome v 80.X  →  lewy ALT + [litera_skrótu]

   Mozilla Firefox v 74.X  →  lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]

   Internet Explorer v 11.X    lewy ALT + [litera_skrótu]

   Opera 67.X  →  lewy ALT + [litera_skrótu]

   Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

   Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Świderska

   • E-mail: zs3@nidzica.pl
   • Telefon: 89 625 32 54

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
   • Adres: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
   • E-mail: cuw@nidzica.pl
   • Telefon: 89 625 24 57

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Dojazd do szkoły i przedszkola

   1. W odległości ok. 15 m od wejścia głównego do szkoły znajduje się zatoka autobusowa.
   2. W odległości 20 m od szkoły znajduje się parking, obok wejścia głównego w odległości 10 m znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

   Dostępność budynku

   1. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
   2. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
   3. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
   4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   7. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
   • ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
    Poland
   • (+48) 89-625-32-54
   • E-mail szkoły: sekretariat@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail dyrektora szkoły: dyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • E-mail wicedyrektora szkoły: wicedyrektor@sp3nidzica.edu.pl
   • Email administratora strony internetowej: kontakt@sp3nidzica.edu.pl
  • Logowanie