Świetlica

 gif swietlica

 godz. pracy świetlicy

obiady


świetlica3

O programie

        Wzorem poprzednich lat Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy uczestniczy w unijnym „ Programie dla szkół ” , który adresowany jest do uczniów klas 1 – 5 szkoły podstawowej. Program ten polega na  dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Produkty udostępniane są uczniom bezpłatnie, kilka razy w tygodniu. Udostępnianiem produktów uczniom zajmują się wychowawcy świetlicy.

    Celem programu jest propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

      Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

 • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa)
 • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

GODZINY PRACY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY 

Rok szkolny 2018 / 2019

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Czarzasta

Kierownik świetlicy

 

6 45  - 12 05

 

6 45  - 12 15

 

6 45  - 12 00

6 45  - 12 00

7 15  - 11 55

 

Teresa Moszczyńska

 

11 40  - 16 00

12 15  - 16 00

 

7 15  - 14 35

 

7 15  - 14 35

12 45  - 16 00

 

Anna Małecka 

 

7 15  - 14 35

7 15  - 14 35

 

12 00  - 16 00

 

12 00  - 16 00

11 55  - 15 15

Arkadiusz Pasymowski

 

       

6 45  –  12 45


Plan zajęć dnia w świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy

 

od godz.

do godz.

Rozkład zajęć

7 00

8 00

Przyjazd uczniów do szkoły. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

8 00

12 55

11 20

15 35

Zajęcia z uczniami:

· Rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie z papieru, klejenie, lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej),

· Doskonalące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez wychowawców świetlicy (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),

·  Wzbogacające posiadane wiadomości i zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek przyrodniczych, encyklopedii, oglądanie filmów  i programów edukacyjnych, pogadanki z uczniami, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne),

·  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat oraz formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, zabawy typu: dokończ zdanie, opowiedz, co dalej, 20 pytań do…),

· Kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek i zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, zabawy ortograficzne, redagowanie gazetek ściennych),

· Rozwijające umiejętność ekspresji ruchowej (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce),

· Rozwijające sprawności fizyczne, wyrabiające koordynację ruchową (gry i zabawy sportowe w świetlicy i na boisku szkolnym),

· Kształtujące umiejętności twórczej ekspresji (pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy tematyczne, odgrywanie scenek rodzajowych),

· Zajęcia z uczniami grup starszych (czytanie prasy, pogadanki, dyskusje, projekcja filmów, zajęcia plastyczne),

·  Pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.

·  Indywidualna pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce.

8 30

9 00

Śniadanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Dyżur podczas posiłku.

11 30

12 45

Wydawanie obiadów dla uczniów. Dyżur podczas posiłku.

13 35

 

Odjazd uczniów ze szkoły.

14 25

 

15 35

 

15 35

16 00

Prace porządkowe w świetlicy.


 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-opiekuńczych

w świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy.

 

         Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania przed zajęciami lekcyjnymi i po zajęciach, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

         Z celu ogólnego wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po zajęciach.
 2. Organizowanie dożywiania dla uczniów.
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu, w środowisku lokalnym).
 5. Organizowanie czasu wolnego (zajęcia plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy ruchowe w świetlicy i na powietrzu).
 6. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
 7. Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.
 8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania pojawiających się trudności wychowawczych.
 9. Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów.
 10. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

 

 Rozkład jazdy autobusów szkolnych

  w roku szkolnym 2018/2019

Obowiązuje od 17 września 2018 r.

Miejscowość

Wyjazd do szkoły

Powrót do domu

ZAGRZEWO

7 00

I kurs -13 35

II kurs - 14 25

III kurs: 15 10

ROBACZEWO

7 35

ŻELAZNO

6 40

 

15 20

WÓLKA ORŁOWSKA

6 50

 

ORŁOWO

6 55

ŁYNA

7 00 

 

WIETRZYCHOWO

7 10

 

NIBORK DRUGI

7 20

 

WIETRZYCHÓWKO

 

6 45

RADOMIN 7 35

WASZULKI

7 05

Pn, Wt, Śr

15 35

 

    Czw, Pt, 

14 30

 

 WASZULKI  KOLONIA

7 25

 

Pn, Wt, Śr 

15 30

 

  Czw, Pt 

15 20

 

 

 

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. Funkcję stołówki szkolnej pełni świetlica szkolna w godzinach:  8 30 - 9 00   / 11 30  - 11 45 / 12 30 -12 45

Niniejszy regulamin określa ujednolicony tryb korzystania ze stołówki szkolnej.

§ 2

 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są :
 • Uczniowie szkoły,
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 3

 1. Stołówka szkolna zapewnia uczniom posiłki w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego zorganizowano posiłek w formie śniadania.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 4. Odpłatność za korzystanie z posiłków za dany miesiąc uiszczana jest indywidualnie w formie gotówki  u kierownika świetlicy do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Wpłaty u kierownika świetlicy potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu z podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do dnia 15-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienie, informowani są wychowawcy klas i rodzice.
 7. Stołówka może zaprzestać wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w wyznaczonym terminie.
 8. Nie pobiera się opłaty za posiłki od rodziców ucznia, którego koszty pokrywa MOPS i GOPS.
 9. Zapisy na posiłki przyjmuje kierownik świetlicy zarówno na początku jak i w trakcie roku szkolnego.
 10. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

          8 30 - 9 00   - śniadanie dla oddziału przedszkolnego

          11 30  - 11 45 / 12 30 -12 45 - obiad

 1. O wypisaniu się ze stołówki należy poinformować kierownika świetlicy co najmniej  1 dzień przed planowaną rezygnacją z posiłków.
 2. Kierownik świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z posiłków.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej dzień wcześniej do godz. 13 30 kierownikowi świetlicy (nr tel. 89 652 10 99) lub w sekretariacie szkoły (nr tel. 89 625 32 54). W przypadku dokonania odpisu większej liczby uczniów (wycieczki, wyjścia poza teren szkoły) wychowawca klasy zgłasza ten fakt co najmniej 3 dni wcześniej.
 4. Koszt odpisanych posiłków w przypadku zgłoszonej nieobecności odliczony będzie przy opłacie w następnym miesiącu.
 5. Nieobecność w poniedziałek należy zgłosić w piątek poprzedzający ten poniedziałek do godz. 13 30. Związane jest to z zakupem produktów.
 6. W świetlicy wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.
 7. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 8. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje kierownik świetlicy zgodnie z regulaminem.

§ 4

Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki lub może upoważnić do udzielania zwolnień z opłat dyrektora szkoły:

 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 5

Zasady zachowania w stołówce szkolnej:

 1. W godz. 11 30 - 11 45 / 12 30 -12 45 podczas wydawania posiłków  w stołówce szkolnej przebywają tylko osoby korzystające z obiadów.
 2. Uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej otrzymują posiłek w pierwszej kolejności.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Podczas obiadu dyżur pełnią wychowawcy świetlicy.

§ 6

            Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu dokonuje dyrektor szkoły w formie pisemnej.

                                                                             


 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W NIDZICY

§1

Cel ogólny i cele szczegółowe świetlicy szkolnej.

 1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Z celu ogólnego wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:a)Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

    - Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

    - Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

    - Organizowanie czasu wolnego ( zajęcia plastyczne, umuzykalniające, praktyczne, gry i zabawy ruchowe w świetlicy i na powietrzu).

    - Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.

    - Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także Pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych.

    - Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów.

    - Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

    - Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

  - Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2

Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6 45 – 16 00.
 2. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy, w tym:

       - uczniowie dojeżdżający (w pierwszej kolejności),

       - uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela,

       - uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne, bądź wymagający opieki po zajęciach lekcyjnych,

    - uczniowie zamieszkali w Nidzicy (w szczególności dzieci z grupy „0” i klas I – III edukacji wczesnoszkolnej ).

 1. Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w Nidzicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych (KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Dzieci z grupy „0” udają się na zajęcia pod opieką wychowawcy grupy, a uczniowie  pozostałych klas idą na zajęcia samodzielnie.
 3. Po zakończeniu zajęć, dzieci dojeżdżające z grupy „0” przyprowadza na świetlicę wychowawca świetlicy, natomiast uczniowie z pozostałych klas zobowiązani są przyjść samodzielnie bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych. Wyjątek stanowią wychowankowie świetlicy z klas I edukacji wczesnoszkolnej, którzy po zakończeniu zajęć  doprowadzani są na świetlicę  przez nauczyciela prowadzącego z nimi  ostatnią lekcję.

 

§ 3

Organizacja dożywiania.

 1. Świetlica w godz. 8 30 – 9 00 /11 30 – 11 45 /12 30 – 12 45 /pełni funkcję stołówki szkolnej.

         W  godz.  11 30 – 11 45 /12 30 – 12 45 przebywają w niej tylko uczniowie korzystający z obiadów.

 1. Uczniowie korzystający z posiłków zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki szkolnej.

 § 4

1. Uczniowie dojeżdżający:

- po skończonych zajęciach lekcyjnych mają obowiązek przebywać w świetlicy do momentu odjazdu autobusu,

- każde wyjście ucznia ze świetlicy musi być uzgodnione z wychowawcami świetlicy,

- uczniowie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych lub po ich zakończeniu mogą opuścić teren szkoły po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),

- uczniowie mogą powracać do domu innym środkiem transportu niż autobus szkolny tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

-  w przypadku, gdy uczeń nie posiadający zgody rodziców, nie odjedzie autobusem szkolnym po zakończeniu zajęć lekcyjnych, o zaistniałym fakcie zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi  zostanie poinformowany dyrektor szkoły, który zawiadamia najbliższy komisariat policji.

- autobusy szkolne odjeżdżają o ustalonej godzinie, dlatego też w przypadku spóźnienia ucznia na odjazd autobusu, rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 5

 1. Obowiązkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej jest:

- dbanie o sprzęt świetlicowy, czystość i porządek,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad kulturalnego zachowania się,

- respektowanie poleceń wychowawców świetlicy,

- przestrzeganie regulaminu świetlicy.

§ 6

 1. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają prawo do:

- korzystania z pomocy dydaktycznych świetlicy,

- udziału w zajęciach proponowanych przez wychowawców  świetlicy,

- uzyskania pomocy wychowawców świetlicy podczas odrabiania prac domowych,

- wyboru realizowanych zajęć,

- proponowania zajęć świetlicowych odpowiadających ich potrzebom i zainteresowaniom.

§ 7

 1. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz rzeczy osobiste świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni kosztami związanymi z naprawą sprzętu.

              

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3