Terminy spotkań z rodzicami

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Data

Dzień tygodnia

Oddziały

Uwagi

13.09.2018 r.

czwartek

„O”, SP i Gimn.

Wybór trójek klasowych

07.11.2018 r.

Środa g.15.30

„0”,kl.I-V SP

Zebranie śródokresowe

Środa g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

18.12.2018 r.

Wtorek g.15.30

„0”,kl.I-V SP

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

Wtorek g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

08.01.2019 r.

Wtorek g.15.30

„0”,kl.I-V Sp

Informacja o wystawionych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania oraz o proponowanych z przedmiotów

Wtorek g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

12.02.2019 r.

Wtorek g.15.30

„0”,kl.I-V Sp

Wywiadówki

Wtorek g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

04.04.2019 r.

Czwartek g.15.30

„0”,kl.I-V Sp

Informacja dla Rodziców  o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie  ósmoklasisty

Czwartek g. 16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

15.05.2019 r.

Wtorek g.15.30

„0”,kl.I-V Sp

 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

Wtorek g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

11.06.2019 r.

Wtorek g. 15.30

„0”,kl.I-V Sp

Informacja o wystawionych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania oraz o proponowanych z przedmiotów

Wtorek g.16.30

kl.VI,VII,VIII i III G

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Data zebrania

 

Tematyka

Odpowiedzialni

20 września 2017r.

1. Przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły.

2. Sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym

2017/2018 ( testy diagnostyczne, badania osiągnięć uczniów,

próbne egzaminy zewnętrzne).

3. Kalendarz dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym

2017/2018.

4. Wybór oddziału klasowego do Rady Rodziców( protokół).

5. Przeprowadzenie ankiet .

7. Poinformowanie rodziców uczniów objętych pomocą

psychologiczno – pedagogiczną o organizacji, sposobach,

formach i okresie udzielenia wsparcia.

8. Informacja o projekcie edukacyjnym w klasie II i III gimnazjum.

9.Przedstawienie rodzicom zasad egzaminu gimnazjalnego.

10.Zapoznanie rodziców z Regulaminem Korzystania z Podręczników

Szkolnych .

11. Zapoznanie z programem Profilaktyczno –Wychowawczym.

12.Deklaracja rodziców(prawnych opiekunów) :

- wyrażających zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach

z wychowania do życia w rodzinie,

- nie wyrażających zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach

z wychowania do życia w rodzinie.

13.Zajęcia dodatkowe w I półroczu( rodzaj zajęć i harmonogram będzie

znajdował się  na stronie internetowej oraz tablicy w holu szkolnym).

14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka.

15. Sprawy różne.

 

wychowawcy,

nauczyciele

7     grudnia 2017r.

1. Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów (w szczególności o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych), zachowaniu

( w szczególności o ocenach nagannych) i frekwencji w II semestrze.

2.Zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie Szkoły.

3.Szkolenie dla rodziców na temat zagrożeń.

 

11 stycznia 2018r.

1.   Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów w I półroczu roku szkolnego 2017/ 2018.

2.   Podjęcie dyskusji na temat wyników w nauce, zachowaniu uczniów,

motywacji i skutecznych metodach podnoszących jakość  procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego.

3.   Zajęcia dodatkowe w II półroczu( rodzaj zajęć i harmonogram będzie znajdował się  na stronie internetowej oraz tablicy w holu szkolnym).

4.   Przedstawienie kalendarza SP nr 3 na II półroczu 2017/ 2018.

5.   Bezpieczne ferie- przypomnienie o podstawowych zasadach

bezpieczeństwa.

 

 

10 maja 2018r.

1.Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów (w szczególności o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych), zachowaniu

( w szczególności o ocenach nagannych) i frekwencji w II półroczu.

 

 

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3