Rada Pedagogiczna

Dyrektor: Agnieszka Tańska

Wicedyrektor: Renata Grabowska

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Borkowska Anna

Język polski

 2

Brzozowska Iwona

Nauczyciel bibliotekarz

 3

Chmielewska Edyta

Wychowanie fizyczne

 4

Cierniewska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

 5

Czarzasta Anna

Wychowawca świetlicy - kierownik

 6

Czeszejko Joanna

Pedagog szkolny

 7

Dębińska Brygida

Edukacja wczesnoszkolna

 8

Dulewicz Małgorzata

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

 9

Gnidzińska Agnieszka

Wychowanie przedszkolne

 10

Gnidziński Jacek

Informatyka, Technika

 11

Godlewska Anna

Wychowanie przedszkolne

 12

Gotowecka Beata

Język angielski

 13

Grabowska Renata

Język polski

 14

Jankowski Paweł

Wychowanie fizyczne

 15

Kaczmarczyk Aleksandra

Język mniejszości narodowej

 16

Kaczmarczyk Bartosz

Wychowanie fizyczne

 17

Kamińska Alina

Geografia, Rewalidacja

 18

Karolak Ewelina

Język angielski, Język francuski

 19

Kobylińska Katarzyna

Język polski

 20

Biedrzycka - Falba Barbara

Logopeda

 21

Kwiatek Iwona

Chemia

 22

Kosobucki Jarosław

Wychowanie fizyczne

 23

Maculewicz Jacek

Muzyka, Język niemiecki

 24

Maculewicz - Zgorzelska Beata

Matematyka, Fizyka

 25

Malinowska Dorota

Wychowanie fizyczne

 26

Małecka Anna

Nauczyciel wspomagający

 27

Moszczyńska Teresa

Wychowawca świetlicy

 28

Pasymowski Arkadiusz

Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowawca świetlicy, Geografia

 29

Pietraszko Beata

Nauczyciel bibliotekarz

 30

Płoszczuk Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

 31

Psiuk Judyta

Język angielski 
 32

Rudzińska Beata

Biologia, Przyroda, Wdż

 33

Rudziński Karol

Wychowanie fizyczne, Informatyka

 34

Ruś Andrzej

Wychowanie fizyczne

 35

Ruś Bogumiła

Religia

 36

Sątowska Joanna

Nauczyciel wspomagający

 37

Skwarska Elżbieta

Język polski, Terapia pedagogiczna, Rewalidacja

 38

Skwarska Jolanta

Plastyka, Rewalidacja

 39

Sobolewska Joanna

Matematyka

 40

Sobuń Urszula

Edukacja wczesnoszkolna

 41

Szałwińska Anna

Matematyka

 42

Szechińska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

 43

Szwarc Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

 44

Świderska Marzena

Religia

 45

Tańska Agnieszka

Język polski

 46

Tymieniecka Wiesława

Historia, Wiedza o społeczeństwie

 47

Wdowiak-Lachowicz Marzena

Język angielski

 48

Wrotek Bożena

Edukacja wczesnoszkolna

 49

Wrotek Kazimierz

Wychowanie fizyczne

 50

Zagożdżon Jolanta

Język polski

 51

Zakrzewska Małgorzata

Matematyka


 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

l.p.

Termin

Tematyka zebrań rady pedagogicznej

Odpowiedzialni

1.

28.08.2019 r.

(czwartek)

godz.10.00

1. Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2018/2019.

2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za rok szkolny 2018/2019.

3. Przedstawienie priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020.

4. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2019 r.

5. Przedstawienie przydziału zadań na rok szkolny 2019/2020.

dyrektor

A. Tańska

wicedyrektor

Renata Grabowska

2.

29.08.2019 r.

(piątek)

godz.10.00

1. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć na rok szkolny 2019/2020.

2. Przedstawienie zmian w statucie.

dyrektor

zespół ds. statutu

3.

01.09.2019 r. (poniedziałek)

godz.12.00

1. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć i harmonogramu dyżurów na rok szkolny 2019/2020.

2. Omówienie zmian w prawie oświatowym.

dyrektor

wicedyrektor

4.

12.09.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na  rok szkolny 2019/2020.

2. Zaopiniowanie planu dyżurów nauczycieli.       

dyrektor

wicedyrektor

5.

26.09.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie Planu Wychowawczo-    Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2019/2020.

2. Zaopiniowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Przedstawienie zasad i harmonogramu organizacji konkursów kuratoryjnych.

4. Przedstawienie losów absolwentów.

5. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.

dyrektor

wicedyrektor

pedagog szkolny

6.

24.10.2019 r.

(czwartek)

1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

2. Omówienie tematyki spotkań z rodzicami.

nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

dyrektor

7.

28.11.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej uczniów klas I edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV.

2. Przedstawienie diagnozy dzieci oddziału przedszkolnego.

3. Przedstawienie projektu planu finansowego szkoły.

4. Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty.

5. Przedstawienie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele oddziału przedszkolnego

8.

16.01.2020 r.

(czwartek)

1. Klasyfikacja uczniów za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

2. Tematyka spotkań z rodzicami.

dyrektor

wicedyrektor

9.

27.02.2020 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie wyników egzaminu próbnego ósmoklasisty.

2. Śródroczne sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

3. Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020.

nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

dyrektor

wicedyrektor

10.

19.03.2020 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie raportów z ewaluacji: a) Wdrożenie nowej podstawy programowej; b) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i jej efektywność.

2. Organizacja egzaminu ósmoklasisty.

Zespoły ewaluacyjne

dyrektor

wicedyrektor

11.

07.04.2020 r. (wtorek)

1. Przedstawienie projektu organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

2. Przedstawienie wyników drugiej diagnozy dzieci oddziału przedszkolnego.

3. Tematyka spotkań z rodzicami.

dyrektor

wicedyrektor

wychowawcy

12.

16.06.2020 r.

(wtorek)

1. Klasyfikacja roczna.

dyrektor

wicedyrektor

wychowawcy

13.

26.06.2020 r.

(piątek)

1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.

2. Raport z badania sprawności fizycznej uczniów klas III.

3. Sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych, doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, logopedy, biblioteki, nauczycieli terapeutów.

Dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele wychowania fizycznego

Bartosz Kaczmarczyk

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54
edu3nid@wp.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3