Rada Pedagogiczna

Dyrektor: Agnieszka Tańska

Wicedyrektor: Renata Grabowska

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Borkowska Anna

Język polski

2

Borowska Alicja

Edukacja wczesnoszkolna

3

Brzozowska Iwona

Nauczyciel bibliotekarz

4

Chmielewska Edyta

Wychowanie fizyczne

 5

Cierniewska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

 6

Czarzasta Anna

Wychowawca świetlicy-kierownik

7

Czeszejko Joanna

Pedagog szkolny

 8  

Dębińska Brygida

Edukacja wczesnoszkolna

    9      

Dulewicz Małgorzata

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

  10    

Gnidzińska Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

    11     

Gnidziński Jacek

Informatyka

   12           

Godlewska Anna

Wychowanie przedszkolne

13

Gotowecka Beata

Język angielski

14

Grabowska Renata

Język polski

15

Jankowski Paweł

Wychowanie fizyczne

16

Kacprzyńska Izabella

Język angielski, język francuski

17

Kaczmarczyk Aleksandra

Język mniejszości narodowej

18

Kaczmarczyk Bartosz

Wychowanie fizyczne

19

Kamińska Alina

Geografia, przyroda

20

Kampa Katarzyna

Chemia

21

Karolak Ewelina

Język angielski

22

Kobylińska Katarzyna

Język polski

23

Kosobucka Barbara

Logopeda, język polski

24

Kosobucki Jarosław

Wychowanie fizyczne

25

Maculewicz Jacek

Język niemiecki, muzyka

26

Maculewicz-Zgorzelska Beata

Matematyka, fizyka

27

Majewski Dariusz

Fizyka

28

Malinowska Dorota

Wychowanie fizyczne

29

Małecka Anna

Wychowawca świetlicy

30

Miękós Elżbieta

Język mniejszości narodowej, język rosyjski

31

Moszczyńska Teresa

Wychowawca świetlicy

32

Pasymowski Arkadiusz

Edukacja dla bezpieczeństwa, technika

33

Pietraszko Beata

Nauczyciel bibliotekarz

34

Płoszczuk Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

35

Rudzińska Beata

Biologia, przyroda

36

Rudziński Karol

Wychowanie fizyczne

37

Ruś Andrzej

Wychowanie fizyczne

38

Ruś Bogumiła

Religia

39

Rybacka Izabela

Język polski

40

Sątowska Joanna

Nauczyciel wspomagający

41

Skwarska Elżbieta

Język polski

42

Skwarska Jolanta

Plastyka

43

Sobolewska Joanna

Matematyka

44

Sobuń Urszula

Edukacja wczesnoszkolna

45

Szałwińska Anna

Matematyka

46

Szczepańska Agnieszka

Logopeda

47

Szechińska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

48

Szwarc Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

49

Świderska Marzena

Religia

50

Tańska Agnieszka

Język polski

51

Tymieniecka Wiesława

Historia, wiedza o społeczeństwie

52

Wdowiak-Lachowicz Marzena

Język angielski

53

Wrotek Bożena

Wychowanie przedszkolne

54

Wrotek Kazimierz

Wychowanie fizyczne

55

Zagożdżon Jolanta

Język polski

56

Zakrzewska Małgorzata

Matematyka

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

l.p.

Termin

Tematyka zebrań rady pedagogicznej

Odpowiedzialni

1.

28.08.2019 r.

(czwartek)

godz.10.00

1. Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2018/2019.

2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za rok szkolny 2018/2019.

3. Przedstawienie priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020.

4. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2019 r.

5. Przedstawienie przydziału zadań na rok szkolny 2019/2020.

dyrektor

A. Tańska

wicedyrektor

Renata Grabowska

2.

29.08.2019 r.

(piątek)

godz.10.00

1. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć na rok szkolny 2019/2020.

2. Przedstawienie zmian w statucie.

dyrektor

zespół ds. statutu

3.

01.09.2019 r. (poniedziałek)

godz.12.00

1. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć i harmonogramu dyżurów na rok szkolny 2019/2020.

2. Omówienie zmian w prawie oświatowym.

dyrektor

wicedyrektor

4.

12.09.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na  rok szkolny 2019/2020.

2. Zaopiniowanie planu dyżurów nauczycieli.       

dyrektor

wicedyrektor

5.

26.09.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie Planu Wychowawczo-    Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2019/2020.

2. Zaopiniowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Przedstawienie zasad i harmonogramu organizacji konkursów kuratoryjnych.

4. Przedstawienie losów absolwentów.

5. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.

dyrektor

wicedyrektor

pedagog szkolny

6.

24.10.2019 r.

(czwartek)

1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

2. Omówienie tematyki spotkań z rodzicami.

nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

dyrektor

7.

28.11.2019 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej uczniów klas I edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV.

2. Przedstawienie diagnozy dzieci oddziału przedszkolnego.

3. Przedstawienie projektu planu finansowego szkoły.

4. Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty.

5. Przedstawienie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele oddziału przedszkolnego

8.

16.01.2020 r.

(czwartek)

1. Klasyfikacja uczniów za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

2. Tematyka spotkań z rodzicami.

dyrektor

wicedyrektor

9.

27.02.2020 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie wyników egzaminu próbnego ósmoklasisty.

2. Śródroczne sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

3. Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020.

nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

dyrektor

wicedyrektor

10.

19.03.2020 r.

(czwartek)

1. Przedstawienie raportów z ewaluacji: a) Wdrożenie nowej podstawy programowej; b) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i jej efektywność.

2. Organizacja egzaminu ósmoklasisty.

Zespoły ewaluacyjne

dyrektor

wicedyrektor

11.

07.04.2020 r. (wtorek)

1. Przedstawienie projektu organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

2. Przedstawienie wyników drugiej diagnozy dzieci oddziału przedszkolnego.

3. Tematyka spotkań z rodzicami.

dyrektor

wicedyrektor

wychowawcy

12.

16.06.2020 r.

(wtorek)

1. Klasyfikacja roczna.

dyrektor

wicedyrektor

wychowawcy

13.

26.06.2020 r.

(piątek)

1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.

2. Raport z badania sprawności fizycznej uczniów klas III.

3. Sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych, doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, logopedy, biblioteki, nauczycieli terapeutów.

Dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele wychowania fizycznego

Bartosz Kaczmarczyk

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Korczaka
ul. 1-go Maja 42
13-100 Nidzica

tel. (89) 625 32 54

GODZINY PRZYJĘĆ

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek - piątek:   0730-1530
 
Dyrektor Szkoły przyjmuje:
poniedziałek:   1300-1500
środa:              1500-1600

KOe dziennik

bip sp3